One Step™ Homemade Baby Food Maker Deluxe

3,550,000

  • Brand: Baby Brezza  Enterprises LLC, USA.
  • Code: BRZ10040.
  • Electric: 220 – 240V.
  • machine: 1.9 KG
  • Grind and steam food such as: vegatables, fruits, meat, fish, etc…
  • Grind the food completely.
  • Insurance: 12 months.
Đăng ký tư vấn sản phẩm Tư vấn và trải nghiệm các tính năng của sản phẩm
Categories: ,